Томас Кун:
Структура научных революций.
Глава VIII. Реакция на кризис