Вячеслав Геннадиевич Марача:
Структура и развитие науки с точки зрения методологического институционализма